Semalt: SEO-da iýiň


Mazmuny

  • Semalt hakda
  • Iýmek näme?
  • Näme üçin möhüm?
  • YMYL
  • E: Tejribe
  • A: Ygtyýarlylyk
  • T: Ynamdarlyk
  • Aragatnaşyk Semalt

Semalt hakda

Semalt doly hyzmat SEO we marketing hyzmatlaryny hödürleýär Web sahypasy SEO mahabaty, web ösüşi, analitika, düşündiriji wideo we ş.m. ýaly gurallar. 2013-nji ýyldan bäri iş alyp barýarlar we sansyz müşderilere SEO-ny gowulaşdyrmaga we gelýänleriň sanyny artdyrmaga kömek etdiler.

E-A-T näme?

E-A-T, işiňiz üçin Google reýtingini ýokarlandyrmaga kömek edip biljek SEO-daky düşünje.
E-A-T tejribe, abraý we ygtybarlylygy aňladýar.

Bu üç element ygtybarly mazmuny bolan ýokary hilli ýazyjyny düzýär. SEO mazmunyňyzy düzeniňizde E-A-T görkezmelerine eýerip, gowulaşan reýtingleri, has köp traffigi we müşderileriňiz bilen has gowy abraýy görersiňiz.

Näme üçin möhüm?


Google-yň özi, EAT-yň SEO öndürijiligi üçin möhüm faktordygyny mälim etdi. Gözleg motory ygtybarly we maksatly diňleýjilerine hakyky peýdany üpjün edýän mazmuny ileri tutýar we EAT görkezmelerine eýerip, mazmunyňyzyň iň oňatdygyna göz ýetirip bilersiňiz.

Google, maksatly diňleýjileri bilen eýýäm ygtybarlylygy we abraýy döreden web sahypalaryny hem ileri tutýar. Diňe ähmiýetli däl, eýsem dogry mazmuny döretmek bilen, gözleg netijeleriniň birinji sahypasyna ýetmek üçin has gowy mümkinçilik döredersiňiz.

YMYL

E-A-T gysgaldylyşy başga biri bilen bilelikde gidýär giňişlikdäki gysgaça söz: YMYL, ýa-da “Puluňyz ýa-da durmuşyňyz.” YMYL sahypalary şular müşderileriň abadançylygyna täsir edip biler.

Sahypa uly durmuş kararlary barada maslahat bermek, lukmançylyk ýa-da saglyk maglumatlary bermek üçin ulanylanda, ýa-da ulanyja bir zat satyn almaga rugsat beriň, YMYL hasaplanýar. Probablyhtimal, çak edişiňiz ýaly, bu internetdäki web sahypalarynyň köpüsini düzýär.

YMYL sahypalary Google tarapyndan has ýokary standartda saklanýar. Gözleg motory, esasanam ulanyjynyň abadançylygyna howp abanýan ýagdaýlarda abraýly mazmun gözleýär. Bu web sahypalary E-A-T görkezmelerini ulananlarynda, öz pudagynda abraý hökmünde özlerini has aňsatlaşdyryp bilerler.

E: Tejribe

E-A-T-iň birinji bölümi Tejribe. Bu gaty öz-özünden düşnükli, ýöne haýsy mowzuk hakda ýazjak bolsaňyz, hünärmen bolmaly. Eger işiňiz şar ruçkalaryny satýan bolsa, ýöne mayo hakda mazmun ýazýan bolsaňyz, tejribäňiziň ýokdugy barada kän bir jedel ýok.

Bu ýagdaýda, ýazyjynyň nähili gowy bolmagy möhüm däl. Mazmun awtoryň näme hakda gürleşýändiklerini görkezýän jikme-jik görnüşde berilmese, bu ýerde kemçilik bolmaz.

Awtoryňyz bu ugurda ökde bolsa-da, Google subutnama tapmagy başarmaly. Hiç kim awtory onlaýn agzamaýan bolsa ýa-da mowzukda kän mazmun çap etmedik bolsa, Google hünärmen däldigini çaklaýar.

Gowulaşdyrmak üçin tejribe, web sahypaňyza bu adamlaryň näme üçin bu meselede gürleşmäge ukyplydygyny düşündirýän awtor biosyny goşuň. Görünýän zatlary görmek üçin Google we Google News-da awtorlaryňyzy gözläň, köp netije bolmasa, onlaýn abraýy dörediň.

Başarsaňyz, web sahypaňyz üçin mazmun döretmek üçin hünärmenleri işe almagy göz öňünde tutuň. Bu siziň býudjetiňizde bolup bilmez, ýöne size myhman ýazgylaryny ýazmak ýa-da söhbetdeşliklere gatnaşmak üçin hünärmenler bilen habarlaşyp bilersiňiz.

A: Awtoritetlilik

Awtoritetlik, işiňiziň we awtorlaryňyzyň belli bir mowzukda ygtyýarlydygyny görkezýär. Siz diňe bir bilimli bolman, eýsem köp adamyň öz ugruňyzdaky iň gowulary hasaplaýan çeşmesi.

Beýleki neşirlerde çykyş etmek, abraýyňyzy subut etmegiň ajaýyp usulydyr. Uly hasabyň sosial media sahypasy tarapyndan agzalmagy ýa-da mazmunyňyza başga bir web sahypasynyň baglanyşygy hökman abraýyňyzy artdyrar.

Google haýsy baglanyşyklary bilmekde gaty ökde we haýsy makalalara baha bermeli we haýsylary äsgermezlik etmeli, şonuň üçin şol ýokary hilli baglanyşyklary ileri tutuň. Işiňizde hakyky abraýlydygyňyzy duýsaňyz, Wikipediýa sahypasyny almaga synanyşyň ýa-da iň bolmanda bar bolan sahypada salgylanmaga synanyşyň.

Web sahypaňyzda we awtorlaryňyzyň bio sahypalarynda derejeler we baýraklar ýaly degişli şahsyýetnamalary goşuň. Şeýle-de bolsa, elmydama dogruçyl boluň. Kompaniýaňyzy has gowulaşdyrmak üçin hiç zat bezemäň, ýogsam indiki EAT sütünine täsir edip bilersiňiz: ygtybarlylyk.

T: Ynamdarlyk

Ahyrynda ygtybarlylyga gelýäris. Bu düşünje, diňleýjileriňiziň öz pudagyňyzdaky degişli we dogry maglumatlar üçin size ýüz tutup biljekdigini bilýändigini aňladýar. Hakyky barlanan we gysga görnüşde berlen jikme-jik mazmuny bermäge buýsanýarsyňyz.

Tomaşaçylaryňyz size ynanmaýandyklaryny duýsa, näme üçin? senden satyn alarlarmy ýa-da maslahatyňy diňlärlermi? Ygtybarlylyk, abraýlylygy ösdürmäge kömek edip biler, şonuň üçin bu umumy SEO strategiýasynyň iň möhüm böleklerinden biridir.

Ynamdarlygyň iň uly böleklerinden biri takyk mazmuny çykarmakdyr . Ygtybarly çeşmelerden hakyky we iň täze maglumatlary berýändigiňize göz ýetirmek üçin mümkin boldugyça fakt barlaň we ulanýan çeşmeleriňize elmydama salgy beriň.

< div> Biziň hemmämiz diňe adam, şonuň üçin ýalňyşlyk goýberseňiz, oňa eýe boluň we mazmunyňyzy äsgermezlik etmegiň ýa-da halynyň aşagyna süpürmegiň ýerine mümkin boldugyça gysga wagtda düzediň. Işiňiz ösdigiçe, başgalaryňyza ynamdarlygyňyzy görkezmäge kömek etjek müşderileriňizden syn almaga synanyşyň.

Müşderiler (we Google) kompaniýaňyz barada has giňişleýin maglumat bereniňizde sizi has ygtybarly taparlar. Işiňiziň salgysyny, telefon belgisini, e-poçta, müşderi goldaw liniýalaryny we başga aragatnaşyk görnüşlerini görkeziň.

Semalt bilen habarlaşyň

E-A-T-iňizi gowulaşdyrmak barada aýdylanda, Semalt kömek edip biler. Müşderilere SEO öndürijiliginiň ähli taraplary bilen ençeme ýyl bäri kömek edip gelýärler we elýeterli bahalaryna we zehinli hünärmenlerine buýsanýarlar.

Semaltyň iň meşhur hyzmatlarynyň arasynda AutoSEO, FullSEO, Analitika, Elektron söwda SEO bar , SSL we ş.m. Goşmaça SEO maslahaty ýa-da mugt web sahypasynyň öndürijilik hasabaty üçin şu gün Semalt bilen habarlaşyň.